Exposición das listas de contribuíntes das taxas polos servizos de subministración de auga, rede de sumidoiros e depuración de augas
residuais, e do canon autonómico de auga, 2.º trimestre de 2018.

Anuncio no BOP Diputación da Coruña