Exposición ao público das listas de contribuíntes das taxas polo servizo de subministración de auga, rede de sumidoiros e depuración de augas residuais, e do canon autonómico da auga. 3.º trimestre 2019, BOP, 237 do 19 de decembro de 2019