Exposición ao público das listas de contribuíntes das taxas polo servizo de subministración de auga, rede de sumidoiros e depuración de augas residuais, e do canon autonómico da auga. 2.º trimestre de 2019.

Anuncio BOP, número 177, do 18 de setembro de 2019.