Beneficiarios: pemes e autónomos da demarcación territorial da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, que se atopen dadas de alto no Censo do IAE.

Obxecto: concesión de axudas para desenvolver plans de apoio á implementación da ciberseguridade no marco do Programa Ciberseguridade, subvencionados nun 80 % por FEDER.

Contía: o orzamento máximo elixible por empresa é de 4.000 €, que será prefinanciado na súa totalidade pola empresa beneficiaria e cofinanciado por FEDER ao 80%, polo que a contía máxima de axuda por empresa será de 3.200 €

Prazo: dende o 2 de febreiro de 2023 ata o 31 de marzo de 2023.

Ligazóns: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/01/24/2023_0000000320.html

https://www.camaracompostela.com/gl/pag/882/programa-ciberseguridad/