Acordo do Pleno de data 25/11/2021 do Concello de Carnota polo que se aproba inicialmente a Ordenanza municipal
Reguladora da protección de camiños e vías de titularidade municipal, con motivo da realización de talas, depósito, carga e
transporte de madeira ou asimilables no termo municipal de Carnota.

Ver Anuncio